lördag 10 januari 2009

Viktig Information till Killebäcks elever 7-9

Försök att sprida denna information till så många elever som möjligt. Under helgen kommer vi inte åt att publicera detta på hemsidan så vi får använda oss av andra kanaler. Läggdärförgärna ut detta på din blogg eller liknande!/MVH Anders EInformation till elever i årskurs 7-9 Killebäckskolan angående måndagen den 12/1Måndagen den 12/1 kommer åk 7-9 att börja på Vipans gymnasieskola. Eleverna kommer attbussas från Killebäck klockan 08.00. På bussen kommer några lärare från skolan också finnasförsta dagen. När bussen kommer till Vipan kommer lärare att möta eleverna och lotsa demtill hus H, idrottshallen. I sal H3 kommer sedan eleverna få träffa rektorerna från bådeKillebäck och Vipan. Information kommer att ges kring det praktiska för de första dagarna.Efter informationsmötet kommer klasserna tilldelas ett klassrum att gå till, där de får träffasina handledare cirka en timme. Efter handledartiden kommer lektionerna att börja.Efter skoldagens slut kommer eleverna bussas tillbaka till Killebäck. Eleverna kommer påmorgonens möte få reda på vilken buss de får åka med hem. Bussarna avgår vid olika tideroch man har bara plats på den buss man tilldelas och kan inte själva välja att tex vänta kvaroch ta en annan buss hem. Detta pga platsbrist. Vill någon elev stanna i Lund efter skoldagensslut är det tillåtet, men då får man själv ordna hemtransport. Missar man bussen på morgoneneller på eftermiddagen kommer skolan inte att kunna ordna med annan transport, utan dåmåste man ta sig hem tex med regionsbuss.Lektionerna kommer att komma igång under måndagen och det är bra om elever som harböcker hemma tar med dem och berättar för sina lärare att de har böcker.Elevskåp kommer att finnas från tisdag. Hänglås till dessa har köpts in och kommer attdistribueras under tisdagen.Vipans personal har arbetat hårt för att välkomna oss och har lagt ner mycket tid på attorganisera allt så att vi ska komma till rätta så fort som möjligt. Vi är väldigt tacksamma fördetta och kommer att göra allt för att ni ska få en bra start på terminen trots dess chockartadestart.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...